Údržba, záruka

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

Údržba

Údržba výše uvedených přístrojů musí být provedena minimálně jednou ročně nebo nejpozději po cca. 10 000 lisovacích cyklech a to v autorizovaném servisním středisku. Pravidelnou údržbu, ošetřování a čištění lisovacích čelistí musí provádět uživatel. Lisovací čelisti musí být vždy bez poškození a jakékoliv deformace. Vnitřek lisovací čelisti musí být vždy udržován zcela bez nečistot a úlomků materiálu. V případě potřeby lze čelisti vyčistit kartáčem nebo čisticím hadříkem a nekorozivními rozpouštědly, jako je metylalkohol.

Garance správně zalisovaných spojů

Záruka, že všechny spoje budou 100% těsné záleží především na odborném a správném postupu v souladu s montážním návodem.

Záruka při kombinaci s výrobky jiných výrobců

Pokud jsou ve stejné instalaci s nerezovým systémem INOXPRESS 304 použity i lisovací výrobky jiných výrobců, vlastníci těchto tvarovek jsou odpovědní za své výrobky podle svých specifikací. Pro více podrobností prosím kontaktujte přímo tyto výrobce. Přímé spojení lisovacích tvarovek INOXPRESS 304 s jinými výrobky od různých výrobců obecně nedoporučujeme, protože v tomto případě není možné převzít záruku za celý rozvod, ale pouze za tvarovky a trubky H-LINE INOXPRESS 304. V případě vzniku škody by bylo nutné provést znalecký odhad, aby se potvrdila míra a příčina škody.

Záruka 5 let

H-LINE INOXPRESS 304 – ZÁRUKA 5 LET

Na systémy lisovaných rozvodů H-LINE INOXPRESS 304 je poskytována záruka ve výši 5 let od data montáže. Záruka se vztahuje na těsnost lisovaných spojů, funkčnost a neprorezavění systému.

Pro uznání záruky v délce 5 let od data montáže je nutné dodržet podmínky uvedené v Provozních a záručních podmínkách pro systém H-LINE INOXPRESS 304.


Provozní a záruční podmínky pro systém H-LINE INOXPRESS 304
Podmínky provozu a údržby systému lisovaných tvarovek a trubek

 • 1. Tyto podmínky provozu a údržby jsou určeny všem osobám, které se podílejí na montáži a uvedení do provozu trubek a tvarovek z nerezové oceli H-LINE INOXPRESS 304 a následně konečným uživatelům a provozovatelům využívající tyto rozvody.
 • 2. Trubky a tvarovky lisovacího systému H-LINE INOXPRESS 304 jsou vyrobeny na základě současných poznatků techniky a v souladu s bezpečnostními předpisy. Nebude-li systém odborně instalován, ověřen tlakovou zkouškou a uveden do provozu v souladu s Technickým katalogem a Instalačním manuálem, může dojít k ohrožení osob nebo poškození majetku a jiným věcným škodám.
 • 3. K montáži systému lisovacích rozvodů H-LINE INOXPRESS 304 jsou zapotřebí odborné znalosti z oboru vytápění, vodoinstalace a chlazení. Je nutné, aby byl systém správně uchycen do stavby, nainstalován, zalisován a jeho těsnost byla ověřena tlakovouzkouškou.
 • 4. Dovozce, firma RUBIDEA CZ s.r.o., v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží.

Záruční podmínky výrobků systému lisovaných tvarovek a trubek

 • 1. Záruční doba na systém nerezových lisovacích trubek a tvarovek H-LINE INOXPRESS 304 je 5 let od data uvedení systému do provozu.
 • 2. Záruka se poskytuje na těsnost, funkčnost a neprorezavění systému.
 • 3. Záruka bude platit pouze v případě, pokud byla přeprava, manipulace a montáž provedena správně, v souladu s doporučením dovozce a podle technických norem a stavební praxe. Doba skladování nesmí překročit 3 měsíce ve skladovém prostoru nebo 1 měsíc na staveništi.
 • 4. V případě vad nebo jiných pochybností vztahujících se k dodanému systému H-LINE INOXPRESS 304, které se zjistí při dodávce nebo montáži, musí zákazník bez zbytečného odkladu kontaktovat dodavatele za účelem vysvětlení či provedení nápravy.
 • 5. Podmínkou získání záruky je odborná montáž instalační firmou, která byla proškolena na systém lisovacích trubek a tvarovek H-LINE INOXPRESS 304 a byl jí vystaven certifikát o školení. Nedílnou součástí školení je seznámení se s Technickým katalogem a Instalačním manuálem. Tento manuál obdrží instalační firma v tištěné podobě a je také všem dostupný na www.h-line.eu
 • 6. Pro uplatnění nároků vyplývajících ze záruky je kupující povinen předložit dokumenty související s nákupem.
 • 7. Ostatní ujednání o záručních podmínkách a případných reklamacích je uvedeno v Reklamačním řádu společnosti Rubidea CZ s.r.o., který je dostupný na www.rubidea.cz

Výjimky ze záruky na systém lisovaných tvarovek a trubek - záruka nezahrnuje škodu vzniklou:

 • mechanickým poškozením trubek a tvarovek manipulací či mechanickým poškozením již instalovaného systému
 • mechanickým poškozením těsnících O-kroužků při přepravě či montáži
 • nedostatečným zalisováním, lisováním nesprávným lisovacím profilem, lisováním nadměrně opotřebovanými lisovacími čelistmi, elektrohydraulickou lisovačkou s nedostatečným výkonem
 • působením vyšších tlaků a teplot než na jaké je systém určený
 • působením nižších tlaků a teplot než na jaké je systém určený
 • korozí řezných hran při řezání nevhodným či znečištěným nástrojem
 • korozí vnitřních povrchů – průtokem neschválených kapalin
 • korozí vnějších povrchů – průchod potrubí agresivním prostředím (chlór, žíraviny, amoniak, soli a jiné chemikálie) nebo čištění povrchu trubek a tvarovek takovými chemikáliemi
 • použitím nevhodných čistících prostředků na trubky a tvarovky či v jejich blízkosti (viz bod výše)
 • nesprávným pH vody – snižování pH (demineralizovaná, tzv. “hladová“ voda) způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezového materiálu
 • poškozením těsnících O-kroužků zatečením agresivních chemikálií z vnějšího prostředí
 • v důsledku použití kombinací materiálů s rozdílným elektrochemickým potenciálem
 • nevhodnou či chybějící dilatací systému a ochranou proti sedání budovy
 • působením bludných proudů


Záruční brožuru v PDF obsahující většinu zde uvedených informací si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.


vod Kvalita, materil, certifikace Pednosti a funkce Leak Detect Pitn voda Ohbn trubek Skladovn a manipulace Oblasti pouit Tepeln roztanost Korozn odolnost, izolace Spoj s dalmi materily Konstrukce tvarovek Lisovac nstroje drba, zruka Tlakov ztrty Instalan poadavky Pprava trubky - ezn, odhrotovn Montn pokyny